THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

21/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2106 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 312 tác giả

Địa phương: 9 tỉnh/thành

» Thông báo khẩn: Tạm dừng việc gửi ảnh giấy được chọn triển lãm

Kính gửi các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm

Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng tạm dừng việc gửi ảnh giấy đến cho BTC cho đến khi có thông báo mới.

Việc tạm dừng nhằm mục đích an toàn cho tác giả và xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid đang xảy ra.

Trân trọng

BTC

Thông báo khẩn: Tạm dừng việc gửi ảnh giấy được chọn triển lãm

Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng tạm dừng việc gửi ảnh giấy đến cho BTC cho đến khi có thông báo mới.